Martin

Štrof

česky:
Využití G-Kódu pro řízení víceosého manipulátoru firmy EPSON
anglicky:
Use of G-Code for movement control of multi-axis manipulator by EPSON co.

stránky: 42 tabulky: 6
obrázky: 20 přílohy: 1

2010/2011

cz

12110.3 - Ústav přístrojové a řídicí techniky - Odbor automatického řízení a inženýrské informatiky

bakalářský - Strojírenství - Informační a automatizační technika

vedoucí/školitel:
Doc.Ing. Kokeš Josef, CSc.
oponent(i):
Ing. Závěrka Pavel
konzultant(i)/školitel(é) specialsta:
---

Opticontrol s r.o.

česky:
Práce se zabývá způsobem programování víceosého manipulátoru SCARA firmy EPSON pomocí CAD automaticky generovaného G-kódu. Konkrétně se jedná o vytvoření počítačového programu, který přeloží popis 3D dráhy ve formě ISO G-kódu do takové syntaxe, která bude čitelná pro programovací prostředí manipulátoru a tudíž využitelná pro nepřímé řízení jeho pohybu při zachování všech technických a funkčních požadavků.
anglicky:
This work deals with the manner of programming multi-axis SCARA manipulator made by the EPSON Company using CAD automatically generated G-code. Specifically, the development of a computer program that translates description of the 3D path in the form of ISO G-code into syntax that is decipherable in a programming environment of a manipulator and thus have an ability to indirectly control its movements while meeting all the technical and functional requirements.

SCARA PROGRAMMING, CNC x ROBOTS, G-CODE

omezení ručního přepisování parametrů z výkresu do pohybového algoritmu a tím zvýšení přesnosti pohybů, šetření nákladů na pracovníka, zvýšení efektivity práce a rovněž flexibility výroby.dbd v2.02 © 1999,2000,2001,2006,2008 by J.Solc
For informations and comments contact webmaster. www.fs.cvut.cz
(request takes 0.005676 sec)