Stanislava

Bursíková

česky:
Napojení expertního systému na SQL server
anglicky:
---

stránky: 52 tabulky: 2
obrázky: 18 přílohy: 1

2004/2005

neuvedeno

12110.3 - Ústav přístrojové a řídicí techniky - Odbor automatického řízení a inženýrské informatiky

neuvedeno

vedoucí/školitel:
Doc. Ing. Josef Kokeš, CSc.
oponent(i):
---
konzultant(i)/školitel(é) specialsta:
Doc. Ing. Josef Kokeš, CSc.

Doc. Ing. Josef Kokeš, CSc.

česky:
V teoretické části se práce zabývá obecným pojmem expertní systém a krátce přibližuje podstatu expertního systému Gemini. Také mimo jiné pojednává o triggerech, které jsou v práci využity. Je zde proveden návrh komponenty, která zajišťuje přístup k serverům InterBase nebo Firebird, sleduje stav databáze a ihned zareaguje, pokud se změní na serveru specifikovaná data. Všechny funkce komponenty jsou ukázány na konkrétním příkladu v kapitole o ověřování funkčnosti.
anglicky:
---

expertní systém,databáze,SQL,trigger,InterBase,Firebird

Komponenty vytvořené v rámci této práce lze použít pro napojení expertního systému Gemini na databázový server InterBase nebo Firebirddbd v2.02 © 1999,2000,2001,2006,2008 by J.Solc
For informations and comments contact webmaster. www.fs.cvut.cz
(request takes 0.004894 sec)