Luboš

Renner

česky:
Optický přenos dat
anglicky:
---

stránky: 51 tabulky: 16
obrázky: 41 přílohy: 5

2003/2004

neuvedeno

12110.3 - Ústav přístrojové a řídicí techniky - Odbor automatického řízení a inženýrské informatiky

neuvedeno

vedoucí/školitel:
Doc. Ing. Josef Kokeš, CSc.
oponent(i):
---
konzultant(i)/školitel(é) specialsta:
Doc. Ing. Josef Kokeš, CSc.

Doc. Ing. Josef Kokeš, CSc.

česky:
V první části je popsána teorie Ethernetu. Následující část je věnována popisu obvodu ML6652 jako hlavnímu prvku optického spoje, dále jej zde uveden popis optických prvků. Třetí část práce popisuje návrh obvodu optického spoje a jeho rozbor, dále zprovoznění a testování. Poslední kapitola shrnuje možnosti nasazení tohoto spoje v reálných podmínkách.
anglicky:
---

Ehternet, ML6652, optický spoj

Tato práce má využití při budování Ethernetového zařízení, zvláště pak optických spojů.dbd v2.02 © 1999,2000,2001,2006,2008 by J.Solc
For informations and comments contact webmaster. www.fs.cvut.cz
(request takes 0.005903 sec)